"NEZEMŘELI JEŠTĚ STAŘÍ SLOVANŠTÍ BOHOVÉ, ŽIJÍ TOTIŽ NAVĚKY V NAŠÍ KRVI A DUŠÍCH"

JAROVÍT

je bohem síly plodivé i ničící, mocným válečným božstvem, stejně jako dárcem síly plodivé. Ústy svých knězů vyhlašuje : "Jsem váš bůh, který pokrývá pole travou a lesy listím. Plody polí a lesů a všechny ostatní věci užitečné lidem jsou v mé moci."  Na jeho počest jsou konány jarní slavnosti, jeho štít zajišťuje vítězství ve válkách. Jeho jméno překládáme jako SILNÝ PÁN či PÁN SÍLY. Nechť jeho jméno je vyslovováno s pokornou úctou a není nikdy zapomenuto.

Ve starých dobách byl uctíván zejména v Pomořansku, nejvíce ve Štětíně a Wolgastu. V Jarovítově svatyni visel obrovský zlatý štít, nošený v boji před vojskem. Při velkých jarních slavnostech byla celá města na jeho počest vyzdobena prapory. V Havelberkgu byl uctíván ještě v roce 1128.  V nové době je od roku 1996 centrem jeho kultu Praha.

POSVÁTNÝ JAROVÍTŮV ŠTÍT